Wydawca treści Wydawca treści

Rozbiórka budynku gospodarczego w Dołhobyczowie

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą– Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy Pzp.
Nazwa zamówienia:
„Rozbiórka budynku gospodarczego nr inwentarzowy 108/38”


I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Nadleśnictwo Mircze reprezentowane przez Nadleśniczego Pawła Zawiślaka
Siedziba Nadleśnictwa: ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze
tel. (84) 6519002 fax. (84) 6519002
e-mail: mircze@lublin.lasy.gov.pl
strona internetowa zamawiającego: http://www.mircze.lublin.lasy.gov.pl/ oraz bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_mircze/zamowienia_publiczne
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Z uwagi na wartość zamówienia poniżej 130 000 zł, postępowanie prowadzone jest w trybie
przetargu uproszczonego.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy Pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego w Nadleśnictwie Mircze zgodnie z opracowanym projektem. Opis budynku podlegającego rozbiórce:
a) Budynek gospodarczy nr inw. 108/38 usytuowany na działce geodezyjnej o nr 1055 w miejscowości Kolonia Dołhobyczów 15


Zakres robót obejmuje:

• Odłączenie zasilania energetycznego budynku
• Opróżnienie obiektu
• Demontaż drzwi wejściowych
• Rozbiórka sufitów deskowych

• Rozbiórka pokrycia dachu eternitem ( demontaż, transport i zdeponowanie wyrobów zawierających azbest z płyt azbestowo-cementowych falistych, powstałych w trakcie rozbiórki budynku na składowisku odpadów niebezpiecznych )

• Rozbiórka konstrukcji dachowej

• Rozbiórka ścian, posadzki i fundamentów • Plantowanie i porządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych
2. Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar robót stanowiący jednocześnie podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej
3. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty.
4.Wymagania dotyczące robót:
a) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami osób nadzorujących;
b) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia; c) prowadzenie rozbiórki pokrycia z płyt azbestowo-cementowych wymaga przestrzegania zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 02-04-2004. W sprawie sposobów bezpiecznie użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest [Dz.U. Nr 71 z 2004r poz.649 ze zmianami]
5. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
a) wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
b) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
c) warunkiem zapłaty wynagrodzenia za prace związane z rozbiórką obiektu
budowlanego jest całkowite zakończenie robót, uprzątniecie terenu, protokolarny odbiór po zgłoszeniu wykonania oraz dostarczeniu Zamawiającemu kartę przekazaniu odpadu zawierającego azbest z przedmiotowego budynku na wyspecjalizowane składowisko.
d) składowiska, na które przekazywane są odpady powinny posiadać pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do 30.09.2021r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia do prac z materiałami zawierającymi azbest oraz do ich transportu
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
- W celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie w przeciągu ostatnich 3 lat, co najmniej dwóch robót budowlanych, o podobnym charakterze (roboty budowlane dotyczące rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych ) o wartości równej lub przekraczającej 20 000,00 zł dwadzieścia tysięcy zł) brutto każda, odpowiednio potwierdzonych, że roboty zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
Za spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej (kierownik robót) oraz przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca powinien posiadać polisę ubezpieczeniową na roboty związane z przedmiotem zamówienia
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) stosowne uprawnienia do prac z materiałami zawierającymi azbest
2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych tj: azbestu
3) wykaz robót budowlanych o podobnym charakterze (roboty budowlane dotyczące rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
4) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej (kierownik robót ) oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej nie starszy niż 6 miesięcy na dzień złożenia dokumentów,
6) kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tyś złotych).
Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału, bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby przez niego upełnomocnione,
Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia przez podwykonawców.
Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia zamierza powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie wskaże tych części, będzie to oznaczało, że zamierza wykonać zamówienie samodzielnie.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:
Nadleśnictwo Mircze
ul. Hrubieszowska 55
22-530 Mircze
tel. (84) 651-90-02, fax (84) 651-90-02 e-mail:
mircze@lublin.lasy.gov.pl
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w zakresie procedur i przedmiotu zamówienia Pan Alfred Drączkowski oraz Pan Mateusz Przebierowski w godzinach: 7:00 – 15:00 w dni robocze.
VII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej.
2. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub czytelnym ręcznym
3. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć:
a) dokumenty wymienione w dziale VI SIWZ dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kosztorys ofertowy
4. Koperta powinna być ostemplowana pieczęcią Wykonawcy i zaadresowana do
Zamawiającego oraz opatrzona opisem Oferta przetargowa na
„Rozbiórka budynku gospodarczego nr inw.108/38”
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Nadleśnictwo Mircze, pokój nr 5
(sekretariat), ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze do dnia 09.08.2021r., do godziny 9:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w świetlicy w dniu 09.08.2021r
o godzinie 9:30
3. Otwarcie ofert jest jawne.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria oceny:
1.1 cena, która stanowić będzie - 100%
Załączniki:
1) opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową (techniczną)
2) wzór formularza oferty
3) wzór wykazu robót
4) obmiar
5) wzór umowy
Sporządził: Drączkowski Alfred