Wydawca treści Wydawca treści

II Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Honda CR-V

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
(ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT)
Nadleśnictwo Mircze ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującego pojazdu:
Marka/model : HONDA CR-V
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Nr identyfikacyjny: SHSRE6750AU013304
Rok produkcji: 2010
pojemność/moc: 2199 cm³/110 kW
Stan licznika: 256 000 km
Nr rejestracyjny: LHR 05499
Rodzaj paliwa olej napedowy
Cena wywoławcza: 30 000 zł brutto [ trzydzieści tysięcy zł]
1. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 w Mirczu przy ul. Hrubieszowskiej 55 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym : 533306783 lub 694472513
2. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (świetlica) w dniu 23.07.2021 roku o godz. 09:30.
3. Pisemną ofertę z podaną ceną brutto należy złożyć w Nadleśnictwie Mircze [adres: Mircze, ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze] w pokoju nr 5 do dnia 23.07.2021 roku do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na zakup samochodu HONDA CR-V”.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławcze, tj. 3000 zł [ trzy tysiące zł ].
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy
Nadleśnictwa Mircze: Bank BOŚ S.A 12 1540 1144 2016 4416 4274 0001 z
dopiskiem „ wadium HONDA CR-V’’. Kwota wadium musi być uznana na rachunku do dnia
23.07.2021 roku do godziny 09:00.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone , zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty;
Wadium wniesione przez uczestnika, którego oferta zostanie wybrana zalicza się w poczet ceny nabycia pojazdu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli oferent którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia zakupu.
6. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy, nr NIP siedzibę i adres oferenta również adres e-mail;
b) Numer telefonu i numer rachunku bankowego oferenta;
c) Oferowaną cenę nabycia samochodu w kwocie brutto w złotych polskich;
d) Dowód wniesienia wadium;
7. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:
Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia zawierającą najwyższą cenę.
Cena zaoferowana musi być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
8. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji miedzy tymi oferentami.
9. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
10. O wyniku przetargu nadleśnictwo zawiadamia na piśmie wszystkich uczestników przetargu.
11. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania faktury od sprzedającego na konto bankowe wskazane na fakturze.
12. Protokolarne przekazanie samochodu nastąpi po skutecznym dokonaniu zapłaty.
13. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedanego pojazdu oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.
14. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyny.
15. Informacja o przetargu oraz wzór oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej pod adresem: http://www.mircze.lublin.lasy.gov.pl,