Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie przetargu pn.: "Przebudowa budynku gospodarczego na biurowo- gospodarczy/kancelarie leśnictwa Cichobórz i Terebiń wraz ze zmianą sposobu użytkowania"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku gospodarczego w Mirczu na biurowo-gospodarczy/ kancelarie leśnictwa Cichobórz i Terebiń wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zgodnie z ostatecznym pozwoleniem na budowę [ decyzja nr 86/2022 z dnia 21.07.2022 r.] . Prace obejmują przebudowę i adaptację istniejących pomieszczeń gospodarczych dla celów administracyjnych przez dostosowanie ich do obowiązujących warunków technicznych, higieniczno-sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-mircze/zamowienia-publiczne4
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-mircze/zamowienia-publiczne4


Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.