Asset Publisher Asset Publisher

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 5 k - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 14 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 14 b - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 14 d - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 27 c - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Szychowice" w oddz. 73 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Szychowice" w oddz. 74 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Szychowice" w oddz. 79 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Łasków" w oddz. 84 f - CPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Stara Wieś" oddz. 253 a - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2021r. - 31.07.2021r.
 • uroczysko "Terebin" oddz. 49 b - Rb IIIBU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2021r. - 31.07.2021r.
 • uroczysko "Terebin" oddz. 56 d - Rb IIA, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2021r. - 31.07.2021r.

Leśnictwo Tuczapy:

 • ur. "Czermno-Perespa" oddz. 135-153D, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,
 • ur. "Miętkie" oddz. 106, 107,112,113,113A,134,134A, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,
 • ur. Wronowice oddz. 71A, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 161 f oraz 160 f - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 190 g - Rb IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 02.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 178 o - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,

Leśnictwo Witków:

 • uroczysko "Witków" w oddz. 230 g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 17.06.2021 r. - 31.08.2021 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 232 c - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 17.06.2021 r. - 31.08.2021 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 233 g - Rb IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 17.06.2021 r. - 31.08.2021 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 227 j - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 17.06.2021 r. - 31.08.2021 r.,
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 250 g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 17.06.2021 r. - 31.08.2021 r.,
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 250 i - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 17.06.2021 r. - 31.08.2021 r.,
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 245 i - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 17.06.2021 r. - 31.08.2021 r.,
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 260 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 17.06.2021 r. - 31.08.2021 r.,

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Liski" w oddz. 303 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Liski" w oddz. 304 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Winniki" w oddz. 281 c - Rb III b, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Winniki" w oddz. 281 f - Rb III b, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Wyżyłów" w oddz. 288 g - Rb I b, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,

Leśnictwo Tarnoszyn:

 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 336 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn'' w oddz. 357 f, 357 g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 356 c - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2021 r. - 31.07.2021 r.,

II Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Honda CR-V

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
(ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT)
Nadleśnictwo Mircze ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującego pojazdu:
Marka/model : HONDA CR-V
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Nr identyfikacyjny: SHSRE6750AU013304
Rok produkcji: 2010
pojemność/moc: 2199 cm³/110 kW
Stan licznika: 256 000 km
Nr rejestracyjny: LHR 05499
Rodzaj paliwa olej napedowy
Cena wywoławcza: 30 000 zł brutto [ trzydzieści tysięcy zł]
1. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 w Mirczu przy ul. Hrubieszowskiej 55 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym : 533306783 lub 694472513
2. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (świetlica) w dniu 23.07.2021 roku o godz. 09:30.
3. Pisemną ofertę z podaną ceną brutto należy złożyć w Nadleśnictwie Mircze [adres: Mircze, ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze] w pokoju nr 5 do dnia 23.07.2021 roku do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na zakup samochodu HONDA CR-V”.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławcze, tj. 3000 zł [ trzy tysiące zł ].
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy
Nadleśnictwa Mircze: Bank BOŚ S.A 12 1540 1144 2016 4416 4274 0001 z
dopiskiem „ wadium HONDA CR-V’’. Kwota wadium musi być uznana na rachunku do dnia
23.07.2021 roku do godziny 09:00.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone , zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty;
Wadium wniesione przez uczestnika, którego oferta zostanie wybrana zalicza się w poczet ceny nabycia pojazdu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli oferent którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia zakupu.
6. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy, nr NIP siedzibę i adres oferenta również adres e-mail;
b) Numer telefonu i numer rachunku bankowego oferenta;
c) Oferowaną cenę nabycia samochodu w kwocie brutto w złotych polskich;
d) Dowód wniesienia wadium;
7. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:
Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia zawierającą najwyższą cenę.
Cena zaoferowana musi być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
8. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji miedzy tymi oferentami.
9. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
10. O wyniku przetargu nadleśnictwo zawiadamia na piśmie wszystkich uczestników przetargu.
11. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania faktury od sprzedającego na konto bankowe wskazane na fakturze.
12. Protokolarne przekazanie samochodu nastąpi po skutecznym dokonaniu zapłaty.
13. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedanego pojazdu oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.
14. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyny.
15. Informacja o przetargu oraz wzór oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej pod adresem: http://www.mircze.lublin.lasy.gov.pl,

Sprzedaż drewna, sadzonek oraz choinek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dziewiętnastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek dziesięciu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym - także choinek.

Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 07.01.2021 r. znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.

Od 1 lipca 2020 roku zmianie uległ podatek VAT przy zakupie drewna S4 oraz M2.

Od 11.02.2021 do 31.03.2021 lub do wyczerpania zapasów w leśnictwach Cichobórz, Tuczapy i Tarnoszyn istnieje możliwość zakupu wybranych partii drewna S2A takich gatunków jak: czereśnia ptasia, klon jawor, wiąz, świerk i S4 brzoza w obniżonych cenach. Szczegóły w Decyzji nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze z dnia 11.02.2021 r. Zapraszamy do kontaktu z leśniczymi w/w leśnictw.

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w Leśnictwie Tarnoszyn, gdzie znajduje się szkółka leśna.
Kontakt w zakładce Leśnictwa

Sprzedaż choinek
Obecnie nie prowadzimy sprzedaży choinek.


Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż Suzuki Jimny

Nadleśnictwo Mircze zaprasza do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu Suzuki Jimny. W załącznikach znajdują się informację o ogłoszeniu wraz z formularzem ofertowym i obowiązkiem informacyjnym RODO. Termin składania ofert - 06.11.2020r. do godz. 09:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Rozbiórka obiektów budowlanych"

 

Ogłoszenie Nadleśnictwa Mircze

Nadleśnictwo Mircze informuje, że dzień 12 czerwiec 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy za Święto Wniebowzięcia - 15 sierpnia 2020 r. wypadające w tym roku w sobotę.

Biuro Nadleśnictwa Mircze oraz kancelarie leśnictw w tym dniu będą nieczynne.


PRZETARG NA DOSTAWĘ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA LEŚNIKA ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW NADLESNICTWA MIRCZE W 2020 ROKU


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 11.02.2020" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 11.02.2020 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych - przetarg II

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych.

Informacja o publicznym otwarciu ofert na dzierżawę gruntów rolnych - przetarg II

Nadleśnictwo Mircze zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnym.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopieskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 11.12.2019" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 11.12.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopieskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 18.10.2019" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Ogłoszenie o przetargu na budowę drogi leśnej w Leśnictwie Tuczapy

Przetarg nieograniczony na Zamówienie Publiczne - "Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Tuczapy"

Informacja z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnym.


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych. Informujemy, że czas na składananie odwołań upływa 30.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi w Tuczapach

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa drogi leśnej w leśnictwie Tuczapy."

Oferta wybrana

Najkorzystniejsza z ofert

                                    Informacja

                          o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

„Rozbiórka budynków gospodarczych w Mirczu

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę ( oferta nr. 2 ):

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEEB-POOL s.c. Pięta Sebastian, Zioło Paweł, ul. Gen.J.Bema 68, 39-400 Tarnobrzeg

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskał najwyższa ilość punktów ( 100 pkt ) w oparciu o ustalone kryteria: Najniższa cena.


ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

 

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 19d - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 20a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Grafka" w oddz. 78d, 78g - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 31d, 31f - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 33b, 43d01, 51b, 51c, 50b - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 87d - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 97a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Leśnictwo Tuczapy:

 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 109c -IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Tuczapy" w oddz. 121d -IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 99c -TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Hostynne" w oddz. 65h -TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 105d -CW, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 104b - CW, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 169d -IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 194d, 188k -IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 10.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwie Witków:

 • uroczysko "Witków" w oddz. 232a - IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 232c, 231n - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 227i,j - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 227a,d,h - PR, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 214a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 21.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 231d - PŁAZ, zakaz wstępu obowiązuje od 21.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219i - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Monstyr" w oddz. 263c - IIIB, zakaz wstępuobowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219d, h - PR, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 230b - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 28.02.2019 r.,

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Wasylów" w oddz. 270b - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Leśnictwie Tarnoszyn:

 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342k, 342j - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 347a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 360a, 360f - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 375a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Chodywańce" w oddz. 377b - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Powierzchnie oznakowane są tablicami "ZAKAZ WSTĘPU".