News News

Back

Terenowe Konsultacje Planu Zadań Ochronnych

Terenowe Konsultacje Planu Zadań Ochronnych

Na terenie Lubelszczyzny mamy 30 obszarów NATURA 2000 dla których konieczne jest sporządzanie zadań ochronnych, z tego na naszym terenie 3 Obszary Natura 2000

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zorganizowała terenowe konsultacje Planów Zadań Ochronnych dla Lasu Mirczańskiego PLH060104 oraz Lasu Dołhobyczowskiego PLH060103. Wśród obecnych znaleźli się przedstawiciele: sprawujący nadzór nad terenem Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie na czele z zastępcą dyrektora P. Piotrem Deptusiem, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnej w Hrubieszowie, Jednostki Straży Granicznej z Chełma, P. Dariusz Piasecki Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, P. Wiesław Pacaj – Gmina Mircze, P. Michał Wróblewski – Gmina Dołhobyczów oraz gospodarzy terenu Nadleśnictwa Mircze.

Grąd subkontynentalny w odmianie wołyńskiej w leśnictwie Cichobórz. Fot. Kołodziejczyk D.

Zakres zadań ochronnych powstaje wciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzonego przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty przez sprawujących nadzór nad obszarem RDOŚ, po wcześniejszej konsultacji z osobami i podmiotami prowadzącymi działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera informację:

- opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000,

- identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony,

- cele działań ochronnych,

- określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania,

- wskazanie do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, województw, morskich wód wewnętrznych, itd.,

- wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeb planu ochronnego dla części lub całości obszaru.Grąd subkontynentalny w odmianie wołyńskiej w leśnictwie Witków. Fot. Kołodziejczyk D.

Specyfiką Lasów Mirczańskich oraz Lasów Dołhobyczowskich jest występowanie grądu subkontynentalnego w odmianie wołyńskiej, która charakteryzuje się oprócz gatunków typowych dla grądu występowaniem czereśni ptasiej. Specyfiką grądu jest występowanie graba, który w ostatnich latach ekspansywnie zajmuje powstające luki w drzewostanie.  Dodatkowo na obszarze Lasy Dołhobyczowskie ochronie podlegają niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (ur. Zabłocie) oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (ur. Dołhobyczów). .

Zmiennowilgotne łąki trześlicowe w leśnictwie Dołhobyczów. Fot. Kołodziejczyk D.

Niestety zmiennowilgotne łąki trzęślicowe w ostatnich latach zmniejszyły swoją powierzchnie na rzecz pojawiających się wierzb oraz olsz. Dlatego prawdopodobnie zostaną one przeznaczona do naturalnej sukcesji.


Divisions and others

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Asset Publisher Asset Publisher