Asset Publisher Asset Publisher

Terenowe Konsultacje Planu Zadań Ochronnych

Na terenie Lubelszczyzny mamy 30 obszarów NATURA 2000 dla których konieczne jest sporządzanie zadań ochronnych, z tego na naszym terenie 3 Obszary Natura 2000

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zorganizowała terenowe konsultacje Planów Zadań Ochronnych dla Lasu Mirczańskiego PLH060104 oraz Lasu Dołhobyczowskiego PLH060103. Wśród obecnych znaleźli się przedstawiciele: sprawujący nadzór nad terenem Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie na czele z zastępcą dyrektora P. Piotrem Deptusiem, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnej w Hrubieszowie, Jednostki Straży Granicznej z Chełma, P. Dariusz Piasecki Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, P. Wiesław Pacaj – Gmina Mircze, P. Michał Wróblewski – Gmina Dołhobyczów oraz gospodarzy terenu Nadleśnictwa Mircze.

Grąd subkontynentalny w odmianie wołyńskiej w leśnictwie Cichobórz. Fot. Kołodziejczyk D.

Zakres zadań ochronnych powstaje wciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzonego przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty przez sprawujących nadzór nad obszarem RDOŚ, po wcześniejszej konsultacji z osobami i podmiotami prowadzącymi działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera informację:

- opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000,

- identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony,

- cele działań ochronnych,

- określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania,

- wskazanie do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, województw, morskich wód wewnętrznych, itd.,

- wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeb planu ochronnego dla części lub całości obszaru.Grąd subkontynentalny w odmianie wołyńskiej w leśnictwie Witków. Fot. Kołodziejczyk D.

Specyfiką Lasów Mirczańskich oraz Lasów Dołhobyczowskich jest występowanie grądu subkontynentalnego w odmianie wołyńskiej, która charakteryzuje się oprócz gatunków typowych dla grądu występowaniem czereśni ptasiej. Specyfiką grądu jest występowanie graba, który w ostatnich latach ekspansywnie zajmuje powstające luki w drzewostanie.  Dodatkowo na obszarze Lasy Dołhobyczowskie ochronie podlegają niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (ur. Zabłocie) oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (ur. Dołhobyczów). .

Zmiennowilgotne łąki trześlicowe w leśnictwie Dołhobyczów. Fot. Kołodziejczyk D.

Niestety zmiennowilgotne łąki trzęślicowe w ostatnich latach zmniejszyły swoją powierzchnie na rzecz pojawiających się wierzb oraz olsz. Dlatego prawdopodobnie zostaną one przeznaczona do naturalnej sukcesji.